Huishoudelijk reglement

Algemeen

Artikel 1

De kleuren van de zwem- en polovereniging "Hieronymus" zijn blauw-wit.

Artikel 2

Het bestuur, als bedoeld in artikel 12 van de statuten, kan de leden, die startvergunningpichtig zijn, voorschrijven bij deelname aan zwem-, waterpolo-, - en/of synchroonwedstrijden gebruik te maken van een door het bestuur gekozen zwembroek- of badpakmodel, waarin de kleuren van de vereniging zijn verwerkt.

Van de geldmiddelen

Artikel 3

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, ontvangsten van wedstrijden, bijdragen van ondersteunende leden, renten van belegde gelden en toevallige baten. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel per kwartaal of per jaar. De contributie wordt via automatische incasso .

Zoals besloten in de algemene ledenvergadering van 30 november 1999 dient ieder lid hiervoor een machtiging te overhandigen aan de penningmeester. Zij die in de loop van het verenigingsjaar overgaan naar een afdeling met een hogere contributie, zijn deze hogere contributie verschuldigd met ingang van het eerstvolgende kwartaal.

Van de leden

Artikel 4

4.1

Alle leden zijn verplicht zich inhoudelijk op de hoogte te stellen van de statuten en het
huishoudelijk reglement. Een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement is bij het bestuur, tegen de hiervoor
vastgestelde prijs, aan te schaffen (per gezin kan met een exemplaar worden volstaan). Aan het huishoudelijk reglement is tevens als bijlage een "hand out" van het besturingsmodel en zijn functie profielen toegevoegd. Hetgeen de bestuurlijke gang van zaken binnen de vereniging verduidelijkt.

4.2

Het lidmaatschap bij niet competitie gebonden afdelingen loopt parallel met het kalenderjaar. Het lidmaatschap bij Competitie gebonden afdelingen loopt van 1 juli tot 30 juni. De voor het lidmaatschap vastgestelde opzegtermijn is 1 maand. Hierbij moet worden opgemerkt dat Competitie zwemmers hun KNZB bijdrage moeten blijven doorbetalen tot 1 januari daaropvolgend.

Van de voorzitter

Artikel 5

Onverminderd het ten aanzien van de voorzitter in de Statuten bepaalde leidt de voorzitter de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast. Hij zorgt voor de uitvoering van alle besluiten van de bestuurs- en/of algemene vergaderingen. Hij draagt zorg voor het naleven van de Statuten en het Huishoudelijk reglement, alsmede van alle verdere regelingen en bepalingen.

De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging en heeft een coördinerende taak binnen de vereniging in het algemeen en binnen het bestuur in het bijzonder. Zo hij dit dienstig acht, kan hij de vergadering van een commissie bijwonen en heeft daarin als dan een adviserende stem. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid daartoe door het bestuur aangewezen.

Van de secretaris

Artikel 6

De secretaris is mede besluitvormend, vertegenwoordigd rechtshandelingen aangaande de vereniging
en concipieert contracten van de vrijwilligers.

Hij houdt de notulen van de vergaderring bij of laat zich daartoe door een notulist vergezellen, voert de correspondentie, waarvan hij afschriften houdt en verzorgt het archief van de vereniging. Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt door hem verslag uitgebracht van de werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.

Van de penningmeester

Artikel 7

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle gelden in de vereniging en is verplicht hiervan regelmatig, duidelijk, zorgvuldig en waarheidsgetrouw boek te houden. Alsmede is hij belast met het bijhouden der ledenadministratie, daar dit ineen valt met de financiële administratie. Hij int de gelden en tekent de kwijtingen. Voor het doen van alle belangrijke uitgaven heeft hij de goedkeuring van het bestuur nodig.

Bij tussentijdse aftreden moet de penningmeester aan de financiële commissie, als bedoeld in artikel 16 lid 3, van de Statuten, en aan het bestuur binnen acht dagen na zijn aftreden rekening en verantwoording geven. Het verslag van de financiële commissie wordt binnen acht dagen aan het bestuur voorgelegd en vervolgens in de eerstvolgende algemene vergadering.

Van de commissie

Artikel 8

Het bestuur kan zich doen bijstaan door een of meer commissies. Zij kan hiervoor ondersteuning vragen aan de Technische Commissie, Deelname aan de Technische Commissie is voor iedere afdeling verplicht gesteld (zie besluit algemene leden vergadering van 19 juni 2002). De T.C. bestaat uit een lid vanuit elke afdeling met minimaal en maximaal 1 lid per afdelingen 1 bestuurslid. Bevoegdheden zullen zijn ter ondersteuning van het bestuur.

Overige bepalingen

Artikel 9

De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van de leden en derden in de door de vereniging gebezigde accommodaties aanwezig.

Artikel 10

De samenstelling van de teams, die de vereniging op de in artikel 3, lid 2c, van de Statuten bedoelde activiteiten zullen vertegenwoordigen, geschiedt door het bestuur of een door haar aan te wijzen
persoon of commissie

Artikel 11

Alle correspondentie aangaande de vereniging dan wel gericht aan het bestuur van de vereniging dient gestuurd te worden naar postbus 1045, postcode: 4700 BA. De correspondentie dient duidelijk voorzien te zijn van een afzender, anonieme correspondentie wordt niet in behandeling genomen.

Wijziging

Artikel 12

Dit huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene leden vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag, volgende op de dag, waarop de in de algemene vergadering van 17 maart 1981 vastgestelde gewijzigde statuten in een notariële akte zijn vastgelegd. De wijzigingen op dit reglement treden in werking veertien dagen na vaststelling daarvan in een algemene vergadering, met dien verstande, dat wijzigingen ten gevolge van een statutenwijziging nimmer eerder in werking treden dan die gewijzigde statuten. Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 17 maart 1981.

Laatste wijziging van dit huishoudelijk reglement heeft plaatsgevonden op 1 september 2002, dit naar aanleiding van de algemene ledenvergadering van 19 juni 2002. Gewijzigd zijn hiervoor de artikelen 3, 4, 6, 7 en 8. Toegevoegd is artikel 11 onder overige bepalingen.

------------------------------------------------------------------

Gedragscode zwembad de Stok

Alle vrijwilligers van Zwem- en polo vereniging Hieronymus zijn gehouden aan de gedragscode zoals deze is opgesteld door zwembad de Stok. Dit is geregeld middels de overeenkomst die de Stok exploitatie heeft afgesloten met de zwemvereniging betreffende het gebruik van het zwembad. De gedragscode bevat onder meer de door de NZR aangegeven minimale onderwerpen.

De tekst van de gedragscode is te downloaden:
Gedragscode Zwembad de Stok